Obchodní podmínky

Úcelom tíchő obchodních podmínek je vymezit a upresnit práva a povinnosti prodávatručně (dodávatelá) na jedné straně a kupuuňa (zákazníka, contatera) na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že spotřebitel je vdznou stranou, riadia sa rāvāknī vāzhany neupravné tītīm obchodnīm szākotami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákonník v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele srozumitelným způsobem, zákonem č. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při doručování domů a doručování zboží v prostém textu. V případě, že je podnikatel vlastníkem firmy, riadia sa rāvāknī vāzhany neupravné tītīm obchodnīm stipatami, zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákonník v prostém textu.

 • Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách.

1.1.1 "E-shopznamená počítačový program – internetová aplikace, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.3ddesign.sk, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.1.2 "Smlouva o spotřebě“ je Kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel;

1.1.3 "Prodávající(dodavatel) osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek;

1.1.4 "Spotřebitel(kupující) je osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.1.5 Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.1.6 Uzavření smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření smlouvy. Samostatná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tedy závazným potvrzením objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy;

1.1.7 "nákupní košíkznamená část E-shopu, která je automaticky generována aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho konání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží, resp. Služby/nebo změnou množství vybraného Zboží, resp. Služby;

1.1.8 "Občanský zákonníkznamená zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění;

1.1.9 "provozovatelznamená společnost 3Ddesign, sro, IČO: 54077052, se sídlem Partizánska 324/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji;

1.1.10 "Přístupová dataznamenají unikátní přihlašovací jméno ak němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.11 "Registraceznamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.12 "Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.13 "Uživatelský účetznamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněná po zadání Přístupových údajů;

1.1.14 "Zbožíznamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užívání této věci;

 • Proces uzavření smlouvy

2.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou k uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Objednat s možností platby“ v uživatelském rozhraní E-shopu.

2.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1. XNUMX těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Objednat s možností platby“.

2.3. 2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

2.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko „Objednat s možností platby“ Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.

2.5 Uživatel se zavazuje v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit správné a úplné informace v příslušných textových polích, zejména správně vyplnit svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně další adresu. Uživatel bere na vědomí, že Správce bude s jím nastavenými údaji zacházet jako s korektními a úplnými, není však povinen jím nastavené údaje kontrolovat.

2.6 Poskytovatel zašle Uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu uvedenou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

 • Kupní smlouva

3.1 Následující ustanovení nabývají účinnosti uzavřením Kupní smlouvy:

3.1.1 Uživatel zakoupí u Prodávajícího Produkt, který si Uživatel vybral v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, avšak v množství, které si Uživatel u daného Produktu vybral a/nebo nastavil v Uživatelské prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Prodejci za daný Produkt cenu, která je u takového Produktu uvedena v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.2 Prodávající má právo od Kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku odeslání Zboží Uživateli, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Právní jednání Provozovatele se považuje za odstoupení od Kupní smlouvy, a to i v případě, že nelze přidat oznámení Provozovatele Uživateli, již objednané Produktem.

3.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky, avšak do doby, než obdrží potvrzení objednávky od Uživatele, je oprávněn pozdržet expedici Zboží Uživateli.

3.1.4 Spóspó zabalenia Tovaru určuje výhradně Prevádzkovatehl.

3.1.5 Uživatel je povinen uhradit přepravní náklady spojené s balením a dodáním daného zboží uživateli ve výši uvedené v dané objednávce v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.6 Uživatel má právo zvolit si možnostmi zobrazenými Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob úhrady kupní ceny za Produkt a případně dalších peněžních plateb Poskytovateli.

3.1.7 Pokud některá z platebních metod obsahuje informace o nákladech na překlad takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na překlad této platby, které jsou u dané platby uvedeny v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.8 V případě nezaplacení bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Poskytovatelem.

3.1.9 V případě bezhotovostní platby je závazek Uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet určený Provozovatelem.

 • Poskytovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Produktu. Slevy je možné kombinovat s cenami zboží, pokud není u konkrétní slevy výslovně uvedeno jinak.
 • Kupní cena za Produkt nezahrnuje žádné platby, poplatky či jiné kompenzace, které musí Uživatel uhradit za služby poskytované třetími osobami v souvislosti s úhradou kupní ceny za Produkt; tyto náklady jsou výlučnými náklady Uživatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
 • Poskytovatel se zavazuje přidat Produkt Uživateli způsobem uvedeným u daného Produktu v uživatelském rozhraní E-shopu; je-li předmětem kupní smlouvy více druhů zboží, které je dodáváno současně, platí nejdelší lhůta.
 • Prevádzkovatehl zasílá Uživatelovi daňový doklad - fakturu vždy v elektronické podobě, ale na emailovou adresu Uživatele uvedenou v dané objednávce do E-shopu Uživatelského prostředí.
 • Je-li společně s Prodávajícím poskytnut Uživateli Uživateli dárek, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, darovací smlouva se bez dalšího od počátku ruší. kupní smlouvy a Uživatel je povinen zakoupit si zakoupeným tovarom Prevýdzkovatelůvi vrťuť aj průvětný dar.
 • Dodavatel poskytuje Uživateli záruku na zakoupené Zboží, pokud je u Zboží v uživatelském prostředí E-shopu uvedena záruční doba, avšak tato je po uplynutí doby zavedené záruční doby a platí takto uvedená záruka. pouze Spotřebitelům.
 • Práva z vadného plenia is the User pošenný plodniť u Spustit na adreje jeho sídla a/alebo trávnáci. Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy Prevádzkovatehl obdrží od Uživatele reklamovaný Tovar.
 • Pokud je v rámci prostředí e-shopu daný Produkt již používán, kupuje Uživatel Produkt v použitém stavu včetně uvedených vad Produktu.
 • Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, kterým je Spotřebitel, okamžikem převzetí daného zboží Uživatelem.
 • Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, okamžikem převzetí zboží od Uživatele.
 • Uživatelský účet

4.1 Uživatel má právo vytvořit si Uživatelský účet prostřednictvím Registracóiu.

4.2 Uživatel je povinen před vstupem do Uživatelského účtu zadat přihlašovací údaje.

4.3 Za identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují údaje zadané při objednávce každého Produktu, kterou Uživatel učiní po přihlášení do svého Uživatelského účtu.

4.4 Uživatel nesmí poskytnout přístupové údaje ani jiný přístup k účtu Uživatele třetím osobám. Uživatel je povinen učinit veškerá vhodná opatření pro jejich utajení. Uživatel nese plnou odpovědnost za neoprávněné použití těchto přístupových údajů nebo Užívetelského účtu a za škody způsobené třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného porušení práva používat tato hesla je Uživatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit Provozovateli. Provozovatel poskytne Uživateli v přiměřené lhůtě nové přístupové údaje.

4.5 Provozovatel je oprávněn podmínky jednostranně měnit; oznámit změnu uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo emailové adresy na emailovou adresu uživatele nastavenou v databázi E-shopu. Uživatel má právo odmítnout změny Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dnů od prvního přihlášení do účtu Uživatele po oznámení změn Obchodních podmínek (v případě doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od. doručení dané emailové zprávy do poštovní schránky Uživatele (v případě doručování emailem) a závazek z práce vypovídat ve výpovedné dobe 14 dni, o jejíž vzdané stráně zhodne štátujú, již postačuje k obstaraniu periodných fulniés od jiného dodavatele.

 • Informace pro spotřebitele

5.1 Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhého Zboží nebo spojení několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky ke Zboží. Odstoupení od Smlouvy je nutné zaslat Provozovateli (pokud je prodávajícím) ve lhůtách uvedených v tomto odstavci.

5.2 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu před vrácením kupní ceny za Produkt, která může být při splnění zákonných podmínek snížena.

5.3 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží vráceného Prodávajícímu poškozeného a/nebo opotřebeného, ​​zejména pokud bylo ze Zboží odstraněno původní označení (tj. visačky, štítky apod.), je Spotřebitel povinen uhradit Prodávajícímu za náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

5.4 V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Kupní cenu Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy. dané Kupní smlouvě.

5.5 Pokud si spotřebitel na základě kupní smlouvy ponechal zboží, které tvoří movité věci, je povinen jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět Prodejci nebo jej předejte na adresu provozovny nebo sídla Prodejce. Lhůta se považuje za zachovanou i v případě, že je zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

5.6 Spotřebitel odpovídá dopravci za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k tomu, aby se seznámil s hodnotou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.7 Formulář pro odstoupení od formuláře Kúpnej Zvmtva příloha č. 1 těchto obchodních podmínek.

5.8 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního řešení stížností spotřebitelů. V případě reklamace může Specrebitelia bezplatně kontaktovat příslušného pracovníka Prevádzkovatehl prostřednictvím emailové adresy info@3ddesign.sk.

 • reklamační řád

6.1 Dopravce odpovídá Spotřebiteľovi, pokud Zboží při převzetí nemá vady. To neplatí, je-li předmětem kupní smlouvy společnost se zvyklostmi, které Prevádzkovatehl, ak sú mu známí, nebo s přihlédnutím k obezřetnostem mu mají být známí, povinni známit Spotřebitelovi.

6.2 Obsahuje-li Produkt vady, má Spotřebitel právo požadovat doplnění nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené nebo pokud předmětem Kupní smlouvy byl Produkt s vadami, které Prodejce o závadách ví, nebo s ohledem na všechny okolnosti malé bő jméno oznámil Spotřebiteľov. Pokud se praxe týká pouze části Zboží, může Spotřebitel požadovat pouze výměnu dané části zboží; není-li to možné, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.3 Spotřebitel má právo na přidání nového Produktu nebo výměnu součásti Produktu i v případě odstranitelné vady, ledaže Produkt nemůže být řádně užíván pro objevení se vady po opravě nebo z důvodu výskyt závažné závady. Sportebiteľ má v takovém případě právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na přidání nového Produktu bez vad, ani na výměnu jeho součásti či na opravu Produktu, může požadovat přiměřenou slevu z ceny Produktu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny Produktu i v případě, že mu Dodavatel nemůže přidat nový Produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo Produkt opravit, pokud Dodavatel neopraví v přiměřené době, nebo oprava způsobuje Spotřebiteli značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plięcia Spotřebitel nepatří Spotřebiteli, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží již bylo reklamováno, nebo pokud Spotřebitel reklamaci sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Prodávajícího za škodu na Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, v případě Zboží prodávaného za nižší kupní cenu, než je nižší kupní cena, nebo v případě použitého Zboží. ve stavu odpovídajícím míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží v době převzetí Spotřebiteli, nebo vyplývá-li to z povahy Produktu.

6.7 Pokud se na Produkt vztahuje záruka, má Spotřebitel právo nést odpovědnost za plnění v záruční době.

6.8 Na žádost Spotrebiteľa je Prevádzkovatehl povinen poskytnout Spotrebiteli záruční list. Pokud to kvalita Produktu umožňuje, postačí místo záručního listu vydat spotřebitelský doklad o koupi Produktu, který musí obsahovat záruční list.

6.9 V případě, že Spotřebitel uplatní své právo na odstranění vady Zboží, je v případě Zboží za účelem záručních oprav určený podnikatel odlišný od Dodavatele, jehož sídlo nebo místo podnikání je ve stejném. město jako v případě Dodavatele nebo ve městě Spotřebitele blišom, uplatnit Spotřebitel právo na záručnou obru u vostvo prednještejna.

6.10 Reklamace Zboží včetně odstranění vady Zboží musí být provedena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není Prodávající dlouhodobě ztrátový. Po uplynutí této lhůty má Spotrebiteľ stejná práva, pokud se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.11 Lhůta pro vyřízení reklamace neběží, pokud Provozovatel neobdržel od Spotřebitele všechny potřebné podklady před vyřízením reklamace, ale do doplnění podkladů.

6.12 Dopravce nebo jím určený subjekt při řádném vyřízení reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí dodaného Zboží.

6.13 Nárok na reklamaci vad Produktu se zamítá v případě neodborné montáže nebo nesprávného používání Produktu, jakož i při neodborném zacházení s Produktem, tedy zejména při používání Produktu v podmínkách, které neodpovídají svými parametry. specifikované v dokumentaci k Produktu.

 • Alternativní řešení sporů

7.1 Zákazník - Spotrebiteľ - má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu e-mailem na adresu info@3ddesign.sk, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci. nebo pokud se domnívá, že prodávající již porušil jeho práva. Pokud prodávající na tuto žádost odmítne nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) dle zákona 391/2015 Z. z. Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zák. 391/2015 Z. z. Návrh může Sportebiteľ podat způsobem uvedeným v § 12 zák. 391/2015 Z. z.

7.2 Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3 Alternativní řešení sporů může využít Spotřebitel – fyzická osoba, která neplní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, povolání nebo povolání. Alternativním řešením sporů se rozumí pouze spor mezi spotřebitelem a prodávajícím ze spotřebitelské smlouvy. Alternativní řešení sporů se týká smluv uzavřených na stole. Alternativní řešení sporů je bez sporů, kde hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt ARS může po spotřebiteli požadovat zaplacení poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR včetně DPH.

 • Ochrana osobních údajů

8.1 Při zpracovávání osobních údajů Provozovatel postupuje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR“) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

8.2 Podrobné informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků při využívání našich služeb, jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů.

 • Samostatně jej najdete na https://3ddesign.sk/ochrana-osobnych-udajov2/.
 • Cookies

Poskytovatel tímto informuje Uživatele, že již zpracovává soubory cookie Uživatele, včetně trvalých souborů cookie, a Uživatel tím vyjadřuje svůj souhlas.

Souhlas podle předchozího odstavce se uděluje na dobu 3 lhůt.

Provozovatel zpracovává cookies uživatele k personalizaci obsahu a reklam, k využívání funkcí sociálních sítí a k analýze návštěvnosti. Uživatel Informace o používání E-shopu Uživatel sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.

 • Pomocí e-shopu

10.1 Poskytovatel tímto uděluje Uživateli bezvýhradnou licenci k užívání E-shopu způsobem stanoveným Obchodnými prodejci.

10.2 Provozovatel má právo na změnu E-shopu, potažmo jeho technického řešení a/nebo uživatelského rozhraní.

10.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu nebo přístup k němu, pokud je to nutné pro údržbu nebo opravu E-shopu.

10.4 Uživatel je povinen při používání E-shopu dodržovat platné a účinné právní předpisy Slovenské republiky a Evropského společenství. Uživatel je povinen uhradit v plném rozsahu škodu způsobenou porušením této povinnosti Uživateli uživatelům alebo tretím osobám.

10.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných právních předpisů může Poskytovatel zrušit Uživatelský účet.

 • Prehlásenia Prevádzkovatela

11.1 Provozovatel prohlašuje, že zadávání dat do E-shopu, jakožto elektronického systému, je spolehlivé, je prováděno systematicky a je chráněno proti změnám.

11.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny Zboží, jejíž výše neodpovídá ceně obvyklé u takového Zboží na trhu; v takovém případě není Prodávající povinen daný Produkt připočítat k zobrazené kupní ceně, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Produktu a Uživatel má právo se rozhodnout, zda přijme Produkt za skutečnou kupní cenu, pokud se tak však nestane, Kupní smlouva se od počátku ruší.

11.3 Uživatel si je vědom, že fotografie Produktů v E-shopu mohou být před zobrazením v technických prostředcích Uživatele ilustrované, případně mohou svým překladem působit klamavým dojmem, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celý seznam daného Produktu a v případě pochybností kontaktovat A překladatele.

11.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.

 • Právo na odstoupení od smlouvy

12.1 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona čj. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele o online doručování„) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, jestliže Prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

12.2 Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet ho obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění vad, vlastností a funkčnosti zboží.

12.3 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, navrhne-li Odesílatel, aby si zboží vyzvedl osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Doba použitelnosti podle věty první se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno ke zpracování nejpozději poslední den doby použitelnosti.

12.4 Odstoupit od smlouvy nelze v případě zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, ale po přidání byl ochranný obal poškozen.

12.5 Pokud již Kupující objednaný produkt obdržel, je povinen jej vrátit v původním, nepoškozeném obalu. V případě, že se vrátí objednaný tovar škoštaný, áltámí konpremovaný resp. u sázek, které neodpovídají nabídce, ve které byla zaslána prodávajícímu, se bere na vědomí, že prodávající je oprávněn za vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit částky, které kupující zaplatil za objednaného zboží.

12.6 Kupující je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má prodávající uhradit částku za objednané zboží. na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit zboží kupujícímu dříve, než mu je zboží doručeno nebo kterému kupující nemusí zboží zpět prodávajícímu zasílat, ledaže si prodávající zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. .

12.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší ji od počátku, jakož i každou dodatečnou smlouvu související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Z Kupuyuchőce nie je pomposé zažadovat jakékoli náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy, okrem úhrady nákladů, platbu uvedenou v ust. § 9 odst. 3 písm. 10, odstavec § 3 odst. 5 písm. XNUMX a XNUMX zákona o ochraně spotřebitele v případě dodání ceny za službu na dálku, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby, ale došlo k úplnému poskytnutí služby.

12.8 Náklady na vrácení zboží Predavúcim nebo osobě pověřené Predávúcim k převzetí zboží nese kupující. To neplatí, pokud Predavúci souhlasil, že ich bude snasat sám nebo pokud si nesplním obáživ podle § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele v případě doručování na místo.

12.9 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového nakládání se Zbožím, které je nad rámec zacházení nutného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty Zboží, nesplnil-li Prodávající informační povinnost o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. XNUMX písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při dodání na místo.

12.10 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu Zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné, uhradí Kupující Prodávajícímu hodnotu, o kterou se hodnota Zboží snížila v souladu s odst. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši nákladů, které Prodávající vynaložil v souvislosti s opravou Zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovaných dle ceníku před (po)záručním servisem Zboží. Kupující je povinen dle tohoto reklamačního bodu a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhradu maximálně ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy. .

12.11 V souladu s odst. 7 písm. § 6 odst. XNUMX písm. XNUMX zákona o ochraně spotřebitele, kdy zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

dodání zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných při ochraně pobřeží, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

dodání zboží, které bylo po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího smontováno, smontováno nebo použito tak, že uvedení do původního stavu prodávajícího není možné bez vynaložených nákladů zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek a pod.

 • Závěrečná ustanovení

13.1 Ustanovení Občanského zákonníka, zákona č. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č. 22/2004 Sb. č. 128/2002 Sb., o státní kontrole vnitřního trhu v oblastech ochrany spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 284/2002 Sb. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při elektronickém doručování.

13.2 Dozorovým orgánem je Slovenská obchodná inšpekcia.

13.3 Spotřebitel má možnost obrátit se na orgán alternativního řešení spotřebitelských sporů, který je (byť pouze nezávazný) oprávněn posuzovat případné spory mezi spotřebitelem jako zákazníkem E-shopu a provozovatelem E-shopu. -prodejna.

13.4 Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti proti uzavření Kupní smlouvy Kupujícím.

 • Rozhodne pravo

14.1 Tieto Obchodné pozníky, stejně jako Kupní smlouva, se řídí právem Slovenské republiky.

 • účinnost

15.1 Tyto Podmínky jsou účinné od 29. září 2021.